Vinstdisposition för Lunds Kommuns Fastighets AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Balanserat resultat 786 549 482 kr
Årets resultat 90 443 467 kr
Totalt 876 992 949 kr

disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägare 1 429 979 kr
Extra utdelning KF beslut 10 000 000 kr
Balanseras i ny räkning 865 562 970 kr
Totalt 876 992 949 kr

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 1,58 % (snittvärde av 2015 års statslåneränta 0,58 % + 1 %) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 1 429 979 kr. Därutöver tillkommer utdelning om ytterligare 10 mkr för bostadssociala projekt enligt Kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2015. Sammanlagt motsvarar det cirka 95 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande cirka 13 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Lund den 25 februari 2016

Mattias Olsson
Ordförande

Göran Brinck
Vice ordförande

Manaf Sababi

Lars V Andersson

Kerstin Lindbom

Ingrid Malmqvist Norin

Görild Malmberg

Håkan Ekelund
VD

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 10 mars 2016.

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport beträffande räkenskapsåret 2015 har avgivits den 10 mars 2016.

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor