Företagets förväntade framtida utveckling 2016

Bolagets ambition är att arbeta utifrån vår affärside mot våra tre långsiktiga strävansmål;

 • LKF ska bygga fler bostäder
 • LKF ska erbjuda attraktiva hem
 • LKF ska skapa bättre stad

För att på sikt uppfylla dessa planerar vi att under 2016:

 • sträva efter att ha Sveriges nöjdaste kunder vad avser boende mätt genom Nöjd Kund Index i kategorin bostadsbolag med mer än 9 000 bostäder.
 • eftersträva att färdigställa i genomsnitt 250-300 lägenheter per år inklusive äldreboenden under perioden 2013-2016.
 • arbeta mot våra tre övergripande miljömål för åren 2014- 2017.
  • Minska primärenergianvändningen för LKF´s lokaler och bostäder med 25%
  • Minska resursförbrukningen
  • Samverka för det hållbara boendet och samhället
 • nå en direktavkastning på totalt kapital > 6 %
 • inneha en soliditet >18 %
 • nå en räntetäckningsgrad >2 ggr
 • nå ett driftnetto/kvm 450 kr
 • behålla en oförändrad uthyrningsgrad 99,9%

Ekonomi och finans

Bolagets målsättning med en direktavkastning på minst 6% på totalt kapital bedöms kunna infrias 2016 och då uppgå till knappt 6,2%.

Kommande år beräknas den totala omsättningen öka till 909 mkr och nettoomsättning förväntas uppgå till drygt 895 mkr. Av nettoomsättningen utgör bostadsintäkterna före vakanser 702 mkr. Budgeten baseras på framförhandlad hyresutveckling på befintliga bostäder som uppgår till 0,7 %.

Vår långsiktiga målsättning är att över tiden öka företagets möjlighet att underhålla och investera i våra bostäder och lokaler vilket skapar ett behov av att kombinera en hög kundnöjdhet med en fortsätt effektivisering av den dagliga driften.

Av driftbudgeten utgör de taxebundna kostnader drygt 154 mkr. Posten omfattar kostnader för sophantering, el, värme och vatten varav kostnaderna för värme står för hela 95 mkr. Budgeten för taxebundna kostnader baseras på att priset för fjärrvärme är oförändrat. Priset för elhandel är oförändrat medan nätavgiften bedöms öka med 3%. Vidare förväntas priset för vatten och avlopp öka med 5,5% och sophämtning med 2%.

För att säkra en god boendekvalitet har LKF en hög ambitionsnivå vad avser underhåll. LKFs bedömning är att behovet uppgår till cirka 176 mkr planerat underhåll 2016. Av dessa utgör cirka 48 mkr inre underhåll sk hyresgäst styrt underhåll (HLU).

Bolagets expansion medför en investeringsvolym på cirka 500 mkr 2016. Av investeringsvolymen kommer cirka 400 mkr att upplånas och resterande del finansieras via eget kassaflöde från den löpande verksamheten. Vidare kommer cirka 600 mkr att refinansieras.

Räntekostnaderna budgeteras till 91 mkr. Utsikterna för 2016 är fortsatt svårbedömda med hänsyn till global finansiell instabilitet.

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt bedöms uppgå till 90 mkr. Av dessa beräknas utdelning ske i enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) på av ägaren tillskjutet kapital. Därutöver kommer ytterligare 10 mkr att delas ut för bostadssociala projekt enligt Kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2015.

Känslighetsanalys

För att illustrera eventuella resultateffekter till följd av förändringar i exempelvis hyresintäkter, förvaltningskostnader eller ränta har följande känslighetsanalys tagits fram.

Känslighet och därmed risken varierar mellan posterna nedan. Sett till 2015 års verksamhet kan konstateras att exempelvis kostnaderna för värme och snöröjning samvarierar och vid ett exceptionellt varmt år kan variera med upp till 10-15 mkr. Ytterligare en post som är känslig och medför risk för bolaget är finansieringskostnaderna. Hanterade enligt tidigare beskriven finansstrategi kan de dock begränsas varför kostnads- och resultateffekterna blir betydligt mer begränsad.

Förändring av Enligt budget (mkr) Förändring (%) Resultatpåverkan

(mkr)

Bostadshyra 702 +/- 0,5 +/-4
Lokalhyra 185 +/- 0,5 +/-1
Tjänster o material 218 -/+ 1,0 +/-2
Underhåll 176 -/+ 1,0 +/-2
Personalkostnader 132 -/+ 1,0 +/-1
Ränta 91 +/- 0,1* +/-3

* Avvikelsen för räntekostnader baseras på en variation av räntan på +/-0,1% inom ramen för gällande normportfölj. Effekterna avser ett bästa och sämsta scenario och dess resultateffekt.