Femårsöversikt

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB BOKSLUT 2015

2015 2014* 2013 K3** 2012 2011
RESULTATRÄKNING (MKR)
Bostadshyror 685 665 651 630 606
Lokalhyror 178 183 183 178 168
Garage och parkeringsplatser 20 18 18 19 17
Intäktsreduktioner -10 -10 -10 -9 -14
Övriga intäkter 18 29 18 14 24
Nettoomsättning 891 885 860 832 801
Driftskostnader -343 -336 -335 -327 -322
Underhållskostnader -182 -183 -167 -152 -139
Fastighetsskatt -22 -22 -22 -23 -21
Summa förvaltningskostnader -547 -541 -524 -502 -482
Driftnetto 344 344 336 330 319
Avskrivning fastigheter, inventarier -141 -140 -137 -127 -122
Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 0 0 0 9 16
Rörelseresultat 203 204 199 212 213
Resultat finansiella omsättningstillg. 0 1 2 3 3
Räntekostnader och likn res.poster -97 -101 -109 -115 -119
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 106 104 92 100 97
Bokslutsdispositioner 14 -9 -4 -3 -2
Skatt på årets resultat -30 -18 -19 -28 -26
ÅRETS RESULTAT 90 77 69 69 69
BALANSRÄKNING (MKR)
Materiella anläggningstillgångar 4 962 4 586 4 468 4 412 4 258
Finansiella anläggn.tillgångar 19 8 9 8 4
Omsättningstillgångar 187 271 231 111 279
Summa tillgångar 5 168 4 865 4 708 4 531 4 541
Eget kapital 1 180 1 092 1 017 952 881
Obeskattade reserver 167 181 172 168 166
Avsättningar 16 14 14 12 14
Långfristiga skulder 3 550 3 350 3 300 3 201 3 240
Kortfristiga skulder 255 228 205 198 240
Summa skulder och eget kapital 5 168 4 865 4 708 4 531 4 541
Intäkter
Förvaltningskostnader
Årets resultat

FASTIGHETSUPPGIFTER

31 DECEMBER 2015 2014* 2013 K3 ** 2012 2011
Anskaffningsvärde fastigheter (Mkr) 6 551 6 373 6 187 5 923 5 720
Bokfört värde fastigheter (Mkr) 4 445 4 403 4 346 4 215 4 128
Bedömt värde fastigheter vid värdering (Mkr) 9 902 9 548 8 852 8 556 8 258
Antal lägenheter 9 121 9 038 8 974 8 873 8 796
Antal prima lokaler 282 280 289 281 281
Antal sekunda lokaler 1 095 1 079 1 093 1 091 1 079
Antal garage + p-platser 6 276 6 284 6 265 6 275 6 258
Summa uthyrningsobjekt 16 774 16 681 16 621 16 520 16 414
Yta bostäder 1000-tal kvm 654 648 645 637 631
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 127 125 128 126 123
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 20 21 21 21 21
Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 801 794 794 784 775
Antal nyproducerade lägenheter 81 66 102 73 66
Antal nyproducerade särskilda boende 22 10 16 18 102
Summa 103 76 118 91 168
INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)
Fastighetsförvärv (inkl mark) 49 28 11 5 21
Ny- och ombyggnad 132 185 242 198 306
Övr investeringar 0 0 0 0 0
Summa investeringar 181 213 253 203 327
NYCKELTAL
Lönsamhet
Direktavkastning fastigheter 7,7% 7,5% 7,7% 7,8% 7,7%
Direktavkastning på totalt kapital 6,9% 7,1% 7,5% 7,4% 7,4%
Finansiering
Soliditet 25,4% 25,3% 24,5% 23,7% 22,1%
Belåningsgrad summa tillgångar 74% 74% 74% 75% 77%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 34,2% 33,0% 34,8% 36,2% 36,5%
Räntetäckningsgrad, ggr 3,6 3,4 3,1 2,9 2,9
Förvaltning
Uthyrningsgrad, bostäder 99,88% 99,88% 99,89% 99,89% 99,90%
Uthyrningsgrad, lokaler 99,3% 99,2% 99,3% 99,6% 99,4%
Omflyttning, bostäder 11,1% 10,2% 12,1% 12,3% 11,7%
Bostadshyra, kr/kvm 1 061 1 035 1 019 998 970
Underhållskostnad, kr/kvm 229 230 211 194 181
Driftskostnad, kr/kvm 415 406 405 406 397
Effektivitet
Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 432 414 424 423 414
Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 138 138 140 147 149
El, kWh/kvm 15,0 16,0 16,3 16,2 16,1
Vatten, liter/kvm 1 530 1 560 1 550 1 582 1 561
Fastighetsvärden och soliditet
Investering byggnader och mark
Direktavkastning på totalt kapital
Driftnetto
enl SABO, inkl sek. lok

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014

**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning