BALANSRÄKNING

PER 2015-12-31 (Mkr)

TILLGÅNGAR

2015 2014
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark not 10 4 445,0 4 403,8
Pågående nyanläggningar not 11 509,9 175,6
Maskiner och inventarier not 12 6,8 6,9
Summa materiella anläggningstillgångar 4 961,7 4 586,3
Finansiella anläggn.tillgångar
Långfristiga fordringar not 13 2,9 7,7
Andel i koncernföretag not 14 16,6 0,0
19,5 7,7
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 4 981,2 4 594,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 4,8 4,5
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2,5 4,8
Övriga fordringar 1,2 4,3
Förutbet kostn och upplupna intäkter not 15 10,7 39,3
14,4 48,4
Kortfristiga placeringar not 16 0,1 0,0
Kassa och bank 167,6 218,1
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 186,9 271,0
SUMMA TILLGÅNGAR 5 168,1 4 865,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2015 2014
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital not 17 120,0 120,0
Uppskrivningsfond fastigheter not 17 28,1 29,9
Reservfond not 17 155,0 155,0
303,1 304,9
Fritt eget kapital
Balanserad vinst not 17 786,6 710,2
Årets resultat 90,4 76,6
877,0 786,8
SUMMA EGET KAPITAL 1 180,1 1 091,7
Obeskattade reserver not 18 166,8 181,4
Avsättningar not 19 15,6 14,1
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut not 20 3 550,0 3 350,0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 125,5 101,4
Övriga kortfristiga skulder not 21 22,9 11,7
Upplupna kostn o förutbet intäkter not 22 107,2 114,7
255,6 227,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 168,1 4 865,0
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser (Fastigo) 1,5 1,4
Inteckningar som pantförskrivits 0,0 0,0
Avsättning för pension 0,5 0,4
Pantbrev i eget förvar se not 20