Året i korthet

Byggstart av 345 nya bostäder

LKF har som mål att färdigställa 250– 300 bostäder om året. Under 2015 har LKF startat byggandet av 345 (298) bostäder och färdigställt 103 (76) nya lägenheter. För att kontinuerligt nå målet att byggstarta cirka 300 bostäder om året behöver LKF en projektportfölj om cirka 1 500 bostäder. Portföljen uppgick till 1 190 (1 335) bostäder vid årsskiftet 2015/2016. Läs mer på sidorna 20-26.

Våra kunder tycker att vi har Sveriges bästa produkt

När LKFs årliga kundenkät genomfördes fick vår produkt betyget ”bäst i Sverige”! Det är extra glädjande eftersom 2015 var det första året då LKF tävlade i samma kategori som de stora fastighetsbolagen, det vill säga de med mer än 9 000 lägenheter (LKF hade vid utgången av 2015 9 121 lägenheter). Mer än nio av tio skulle rekommendera LKF som hyresvärd och åtta av tio anser att de får valuta för sin hyra.

Högre byggnation än på många år

Under inledningen av sommaren hade LKF pågående byggprojekt med totalt 643 nya hyres­lägenheter till en investeringsvolym av 1,3 miljarder kronor. Det är den högsta siffran någonsin och om prognoserna slår in kan den siffran höjas ytterligare under 2016.

643

bostäder igång totalt

1,3

miljarder kronor i investeringsvolym i pågående nyproduktion

Fortsatt ökad omsättning och ökat rörelseresultat

Omsättningen 2015 ökade till 891 (885) miljoner kronor och rörelseresultatet till 90 (77) miljoner efter periodiseringsfond och skatt.

891 Mkr

Omsättning 2015

90 Mkr

Rörelseresultat 2015

Markköp i Dalby

LKF köpte under året totalt 22 250 m2 mark i Dalby. Läget är väldigt attraktivt och LKF planerar att utveckla fastigheterna med nya bostäder.

Marken förvärvades genom köp av fastig­hetsbolaget GTB Fastigheter AB i Dalby innehållande två centralt belägna fastigheter, Vattenrännan 1 och 3, med adress Veberöds­vägen 31 samt fastighetsbolaget LICA Fastig­heter AB innehållande fastigheten Kvarnskon 3.

Fastigheterna omfattar byggnader med bland annat verkstadslokaler och en bensin mack. Planeringsarbetet påbörjas inom kort.

Största byggprojektet sedan 1989

LKFs största byggprojekt sedan 1989 har påbörjats. Det är området Fossilen på Södra Råby­lund i sydöstra delen av Lund där det uppförs 180 hyreslägenheter, allt från ettor till fyror. Inflyttningen inleds i december 2016 och fortsätter under 2017.

I början av april tog Håkan Ekelund tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) och byggföretaget Thages vice vd Per-Åke Isacsson det första spadtaget. Därefter fick barn från närbelägna förskolan Ängslyckan också vara med och dra igång bygget genom att leta efter nedgrävda fossil.

Prisvärda hyresrätter i kvarteret Häradsrätten i norra Lund

I norra Lund, i kvarteret Häradsrätten på Norra Fäladen har LKF byggt fyra miljöanpassade och energieffektiva trevåningshus, så kallade Kombohus med låga drifts- och underhållskostnader.

Konceptet med Kombohus är framtaget av SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

Husen i Häradsrätten har totalt 48 bostäder med två- och trerumslägenheter och kök. Standarden är hög med ljus färgsättning, trägolv i vardagsrum och sovrum och stora balkonger. LKF har också skapat en trivsam utemiljö med en grön och fin gemensam innergård.

Antal färdigställda bostäder 2011-2015
Prognos färdigställda bostäder 2016–2018

Resultat i sammandrag

MKR 2015 2014
Omsättning 891 885
Resultat efter finansnetto 106 104
Bedömt marknadsvärde fastigheter 9 902 9 548
varav nyproduktion 128 109

Nyckeltal

2015 2014 2013 2012 2011
Uthyrningsgrad bostäder % 99,88 99,88 99,89 99,89 99,90
Snitthyra bostäder kr/kvm 1 061 1 035 1 019 998 970
Omflyttningsfrekvens bostäder % 11.1 10,2 12,1 12,3 11,7
Omflyttning – antal lägenheter 1 010 920 1 086 1 087 1 025
Uthyrningsgrad lokaler % 99,3 99,2 99,3 99,6 99,4

MiljömInistern besökte Linero och EU-projektet Cityfied

Klimat- och miljöminister Åsa Romson var i Lund bland annat för ett studiebesök på Linero och LKFs projekt att rusta upp våra 70-talsfastigheter på Vikingavägen. Upprustningen görs inom ramen för EU-projektet CITyFiED och LKF deltar tillsammans med Lunds kommun, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vi ska energieffektivisera våra befintliga bostäder i kvarteren Eddan och Havamal på ett nyare och mer ambitiöst sätt än vad som är brukligt vid renoveringar.
Målet är att minska energiåtgången med 30 procent samt att fjärrvärmen ska bli 98 procent fossilfri.

– Vi är mycket glada för att Lund kan vara med i täten för att anpassa Europas städer till framtidens hållbara, energieffektiva samhälle, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

CITyFiED är ett EU-projekt som ska ta fram fungerade modeller för att energieffektivisera äldre bostadsområden. Fokus är minskad energianvändning och sänkta utsläpp av växthusgaser samt ökad användning av förnyelsebara energikällor. Detta ska ske genom att bland annat utveckla och implementera innovativ teknik och smarta el-och fjärrvärmenät.

Flyttkedjor ger unga möjlighet till bostad

Hyresgästerna har aldrig bott kvar längre hos LKF än vad de gör i dag. På 1990-talet stannade hyresgästerna i mellan sju och åtta år, i dag är motsvarande siffra 14 år.

Även om hyresgästerna stannar allt längre bidrar nya lägenheter till rörelse på bostads­marknaden. LKF har analyserat de kedjor som uppstår när hyresgäster flyttar.

– Små lägenheter är viktiga och bra för den som är ny på bostadsmarknaden. Våra undersökningar visar att större lägenheter resulterar i en längre flyttkedja, då det uppstår möjlig­heter för unga att få sin första lägenhet. Alla typer av bostäder bidrar till att unga kan flytta hemifrån, säger
Håkan Ekelund, VD på LKF.

Hyresförhandlingar

LKF och Hyresgästföreningen fastställde en hyreshöjning för 2016 med i genomsnitt 0,7 procent. För en lägenhet på cirka 70 m2 blir höjningen ungefär 40 kronor i månaden. Hyreshöjningen för den enskilda lägenheten kommer att variera på grund av anpassning till Lundamodellen.