VD har ordet

Fler och bättre hem gör Lund mer attraktivt

Att nå målet om 300 lägenheter innebär höga kostnader. LKF är ett företag med god ekonomi och ska klara målet. Nyinvesteringar innebär ökade ekonomiska och tekniska risker.

LKFs starka finanser gör att vi kan bygga fler och bättre hem, vilket stödjer Lunds kommuns och LKFs gemensamma mål att göra Lund till en attraktivare stad. Under 2014 omsatte LKF 885 (860) miljoner kronor och gjorde en vinst (efter finansnetto) på 104 (92) miljoner.

Det betyder att vi har de finansiella resurserna att nå målet att färdigställa 300 lägenheter om året samtidigt som vi rustar upp och underhåller övriga 9 000 lägenheter. Vi har avsatt extra resurser till en långsiktig plan för att rusta upp våra 1960- och 70-talsområden.

Fler…

Under 2014 startade vi byggandet av totalt 298 lägenheter och för 2015 planerar vi att starta över 300 lägenheter. Så även om vi färdigställde endast 76 lägenheter under 2014 har vi mycket goda möjligheter att nå över 300 lägenheter per år de närmaste åren.

Däremot är det oroande att bristen på lägenheter ökar. Dessutom ökar den tid som LKFs hyresgäster bor kvar i sina hem. Det är tecken på att det är för lite rörelse i marknaden, vilket betyder att det byggs för få nya lägenheter. Som den största aktören i kommunen har LKF ett stort ansvar för att bygga mer, vilket vi också gör, men vi kan inte bära hela ansvaret.

Som den största aktören i kommunen har LKF ett stort ansvar för att bygga mer, vilket vi också gör, men vi kan inte bära hela ansvaret.

… och bättre…

Vi har under året antagit en ny miljöpolicy och stärkt våra miljömål, för att minska belastningen på miljön och uppföra hållbara lägenheter. Det gäller bland annat energi, transporter, återvinning och avfall men även information till hyresgästerna för att integrera dem i processerna.

Andra viktiga delar är våra bostadssociala aktiviteter, att tillgodose olika gruppers behov i kommunen samt att utveckla kommunens olika stadsdelscentrum, där vi just nu bygger om och rustar upp Linero centrum.

…hem

LKF fick glädjande nog höga betyg i den senaste kundundersökningen. För de områden där vi fick något lägre betyg har vi gjort en förbättringsplan, bland annat för att öka vår tillgänglighet för hyresgästerna.

Underhåll och ombyggnad sker i stor omfattning. Under året har vi tagit det ovanliga beslutet att planera för att riva några bostäder. Om husen är i så dåligt skick att det inte är försvarbart att renovera dem, måste man ta det drastiska steget att riva. Det är dock viktigt att slå fast att det är en åtgärd som alltid varit och även i framtiden kommer att tillhöra väldigt ovanliga undantag. Det är första gången som jag, under mina år på LKF, tvingas ta beslut om att riva en bostadsfastighet.

Fler lägenheter kräver en flexibel portfölj

Att nå målet om 300 lägenheter innebär höga kostnader. LKF är ett företag med god ekonomi och ska klara målet. Nyinvesteringar innebär ökade ekonomiska och tekniska risker. Nu har vi en storlek på vår projektportfölj som gör att vi långsiktigt bör nå 300 lägenheter per år. Det är viktigt att projektportföljen är flexibel, så att vi vid varje tillfälle kan starta det projekt som efterfrågas.

Förutom vår ”ordinarie” projektportfölj för vi kontinuerligt diskussioner kring nya projektidéer. Det är förhandlingar med andra fastighetsägare eller diskussioner med kommunen, som plötsligt kan falla på plats och skapa nya möjligheter.

Bättre boende med miljöriktiga transporter

Vi har redan bestämt oss för att utöka och utveckla vårt bosociala arbete. Även boinflytandet är ett område som vi vill utveckla. Miljöriktiga transporter är viktigt i en levande ochhållbar stad. Vi ska agera för fler elbilar i Lunds kommun, till exempel genom att se till att det uppförs fler laddstationer. Nästa steg är att allmänt underlätta för invånarna att ha elbil.

Vi utreder ett långsiktigt koncept som innebär ett bilfritt boende. LKF tar då ansvaret för att hyresgästen ingår i en bilpool. Detta är även ett led i att minska byggkostnaderna. För om vi inte behöver ta hänsyn till hyresgästernas parkeringsmöjligheter sjunker byggkostnaden. Vi tror att det finns människor som kan tänka sig att välja bort att äga en bil mot en lägre hyra, förutsatt att det finns bilpool och kollektivtrafik i närheten.

Flyttkedjor – strategiskt viktiga

LKF, och inte minst jag personligen, har tittat mycket på flyttkedjor och vi är övertygade om att de fungerar. När vi bygger små ettor ger det nästan alltid en flyttkedja på endast ett steg. Men om vi bygger större lägenheter får vi flyttkedjor i fem, sex eller fler steg, vilket ger två-tre hushåll ett boende. Bygger vi lägenheter riktade mot äldre personer får vi ännu längre flyttkedjor. Ju större lägenheter desto längre flyttkedjor.

Självklart ska LKF bygga små lägenheter, men det är viktigt att förstå de strategiska skälen till varför vi även bygger större lägenheter.

Ny styrelse 2015

Valet 2014 har inneburit att vi fått en ny politisk ledning i kommunen. Detta innebär också att LKF får en ny styrelseordförande 2015. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med styrelsen och de tillträdande ledamöterna.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för fina arbetsinsatser under 2014. Jag ser fram emot ett gott samarbete under 2015 då vi fortsätter arbetet med att bidra till ett ännu attraktivare Lund.

Lund i februari 2015

vd-signatur

Håkan Ekelund
VD