Underhåll

Fortsatt satsning på 60- och 70-talsområdena

Under 2013 tog LKFs styrelse beslut om en 15-årig plan att avsätta 75 miljoner kronor årligen till underhåll och upprustning av LKFs 1960- och 70-talsområden. Planen berör cirka 3 000 lägenheter, det vill säga cirka en tredjedel av det totala lägenhetsbeståndet.

Vi har under 2014 avslutat det arbete som inleddes 2012 i kvarteret Offerkällan på Norra Fäladen. Totalt berördes 352 lägenheter.

Nästa projekt blir Linero, där det finns cirka 750 lägenheter byggda på 1970-talet. Under våren 2015 kommer LKF att inleda med ett pilotprojekt på ett 25-tal lägenheter. Projektet är så stort och omfattande att LKF inte vill handla upp hela entreprenaden utan vill prova det i mindre skala först. Det har redan gjorts ett antal förberedande åtgärder och tekniska inventeringar.

Energieffektivisering i EU-projekt

Linero kommer också att energieffektiviseras inom ramen för EU-projektet Cityfied. Tillsammans med Lunds Kommun, Kraftringen och IVL Svenska miljöinstitutet medverkar LKF i projektet, som ska utveckla innovativa metoder för att minska energiförbrukningen, koldioxidutsläppen samt öka användandet av förnybar energi.

Målet för Linero är att sänka energiförbrukningen med cirka 30 procent samt att fjärrvärmen till 98 procent ska bestå av förnybar energi. Genom bland annat installation av solceller, förbättring av fjärrvärmenätet och uppgradering av elnätet ska dessa mål uppnås. Projektet pågår under en femårsperiod och förutom Sverige medverkar även Spanien, Turkiet, Belgien och Tyskland i EU-projektet.

15-årsplanen för renovering av 1960- och 70-talsområden delar in beståndet i större och mindre områden. Linero, Klostergården, Offerkällan, Rådhusrätten är de stora, och Labben och Ljungen med flera är mindre. När LKF gjorde en prioritering av de stora områdena var Linero det område där det är viktigast att starta.

Planen utgår från att varje lägenhets genomsnittskostnad för renoveringen är 500 000 kronor.

Även i det här arbetet är det viktigt att få med hyresgästerna, informera och fånga upp vilka åtgärder de vill genomföra. Det kan vara åtgärder inne i lägenheterna, men också i de allmänna utrymmena som tvättstugor och trapphus eller i utemiljön för att till exempel öka tryggheten.

Under 2014 har vi också satsat på upprustning och översyn av tvättstugor i flera bostadsområden. Vi har även slutfört fönster- och fasadrenoveringen i ett 50-talsområde på Väster.

Mål för Linero:

98%

förnybar energi

-30%

energiförbrukning

Plan för mätning av radonhalten

Ägare till flerbostadshus är skyldiga att mäta radonhalten i sina fastigheter. Trots att den nuvarande modellen för mätning och riktvärden togs fram 2004 har få fastighetsägare tagit initiativ till mätning. Därför kommer kommunerna att driva frågan hårdare. Enligt Riksdagens miljömål ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft i samtliga bostäder senast år 2020.

Sedan 2004 har stickprovskontroller gjorts av radonhalten i våra fastigheter. Numera har vi en plan för att mäta radonhalten i de fastigheter där det kan finnas risk för förhöjda värden.