Nyproduktion

Byggstart av 298 lägenheter under 2014

Under 2014 fortsatte LKF det offensiva arbetet att påbörja projekt för att nå målet om att färdigställa 250 till 300 nya lägenheter per år.

Under senare år har LKF successivt utökat sin projektportfölj. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det cirka 1 800 lägenheter i portföljen, vilket är den högsta siffran på många år. Projektportföljen är basen för att vi ska kunna byggstarta mellan 250 och 300 lägenheter per år, vilket i förlängningen krävs för att klara målet.

Lund har en stor efterfrågan på bostäder och kommunen har identifierat ett behov om totalt 900 – 1 000 nya bostäder per år. LKF har en offensiv plan för nyproduktion. Mellan 2014 och 2019 har LKF planerade investeringar i nyproduktion på 3,8 miljarder kronor.

Under 2014 färdigställde LKF 76 (118) lägenheter och under 2015 är bedömningen att drygt 100 kommer att färdigställas. De satsningar som gjorts de två senaste åren kommer att ge effekt 2017. Prognoserna är att LKF då kommer att färdigställa en bit över 300 lägenheter. Därefter bedömer vi att byggtakten kan ligga kvar över 300 nya lägenheter per år de följande två åren, 2017-2019.

Viktigt att byggstarta 300 lägenheter om året

Det är viktigt för LKF att ha en hög aktivitetsnivå och byggstarta cirka 300 lägenheter varje år. Under 2014 startade LKF 298 lägenheter. Samtidigt har vi lyckats få till stånd bland annat tre stora byggprojekt som alla bedöms kunna påbörjas under 2015. Projekten är Snickaren, Fossilen och Arkivet 5 som består av totalt cirka 350 bostäder.

Det är också viktigt att kontinuerligt fylla på portföljen med nya markanvisningar och att arbeta med förtätningar. Ledtiderna är långa. Om vi räknar in alla delar från ansökan om ny detaljplan till att fastigheten är inflyttningsklar är det inte ovanligt att ett projekt tar tio år, minimitiden är cirka fem år.

Arbetet med detaljplanerna blir allt mer betydelsefullt. Det krävs flexibilitet i planerna, så att det hela tiden finns möjlighet att bygga det som efterfrågas.

Det händer mycket på Linero

På Linero har LKF byggt sedan hösten 2012. Med en storslagen utsikt över det skånska landskapet reser sig nu tre ”svarta diamanter”, med totalt 60 lägenheter, längs Vikingavägen – det nya bostadsområdet Oden. Husen är certifierade passivhus, det vill säga hus med bara ett litet behov av värmetillskott. De första hyresgästerna flyttade in under 2014 i de polygonformade svarta husen i den första byggetappen av Oden. När byggandet av Oden etapp 2 är klart 2016 kommer ytterligare tre svarta punkthus att resa sig mot skyn på Vikingavägens norra sida.

En annan stor förändring för stadsdelen Linero är ombyggnaden av Linero torg som startade 2014. Projektet är ett av de största i LKFs historia och omfattar om- och utbyggnad av Linero centrum. Den befintliga centrumbyggnaden moderniseras och renoveras, en ny stor ICA-butik byggs, liksom två nya punkthus med totalt 94 hyreslägenheter.Genom utbyggd handel, service och nya bostäder gör LKF Linero torg till en attraktiv och trygg mötesplats för boende i området och dess närhet. De första nya lokalhyresgästerna kommer att kunna flytta in i slutet av 2015.

Linero torg är ett relativt ovanligt projekt för LKF, även om LKF alltid har satsat på sina stadsdelscentrum. Det är ett led i att skapa den hållbara staden. Hyresgästerna ska inte behöva ta bilen för att handla mat, gå till tandläkaren, vårdcentral, bibliotek med mera. Det kommer att vara lätt att bo på Linero utan att köra bil, det går stadsbussar till centrum var sjunde minut.

Flera förtätningar de senaste åren

Många av våra projekt de senaste åren har varit förtätningar på till största delen egen mark. Om LKF ska klara att uppfylla målsättningen att färdigställa 250-300 lägenheter per år krävs det i fortsättningen fler byggrätter i form av markköp eller markanvisningar från Lunds kommun.

LKF strävar efter att bygga lågenergihus, passivhus om det är möjligt. Ambitionen är att alltid bygga kostnadseffektivt. Samtidigt använder vi medvetet material av god kvalitet för att nå låga driftskostnader. Därför använder vi i princip alltid till exempel tegelfasader, aluminiumklädda fönster och plåtklädda underhållsfria vindskivor.

Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att söka och handla upp så stora projekt som möjligt. När antalet lägenheter i projektet ökar minskar kostnaden per byggd kvadratmeter.

Kontroll över byggprocessen

En medveten, långsiktig strategi för LKF är att ha egen personal som hanterar nybyggnadsprojekten. Vår byggavdelning har åtta anställda och byggprojektledarna driver projekten från start till mål, vilket innebär att vi har bättre kontroll över processerna, effektiv erfarenhetsåterföring och beredskap att öka byggtakten, vilket är en förutsättning för att nå de uppsatta målen.

Antal bostäder

Projekt (fastighet) Färdigställt 31/12/2014 Pågående* Planerat 2015-2018 Totalt per projekt Arkitekt Totalentreprenör
Oden 1, Vikingavägen 50 50 Sydarkkonstruera Rekab Entreprenad AB
Getingen, Veberöd 16 16 NP Arkitekter Thage
Brandstationen, Kävlingevägen 45 45 Axel Carlsson Arkitekter Thage
Oden 2, Vikingavägen 50 50 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB
Linero Torg 82 82 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB
Skånegåsen, Dalby 23 23 Jaenecke Arkitekter Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Vänorten, Östra torn 16 16 Wigot konsult AB BAB Byggtjänst AB
Häradsrätten, N. Fäladen 48 48 Fojab JSB AB
Fossilen, Södra Råbylund 165 165 Jaenecke Arkitekter Thage
Snickaren, väster 61 61 Open Studio Arkitekter
Arkivet 5 28 28 Sydarkkonstruera
Arkivet 5, Brunnsbo 130 130
Annelund, Veberöd 35 35
Södra Sandby centrum 45 45 Möller Arkitekter
Offerkällan, N. Fäladen 150 150 Fojab Arkitekter
Eddan, söder om Vikingavägen 15 15
Solbjer 80 80
Bullerbyn 70 70 [reform]
Sofieberg 100 100 Fojab Arkitekter
Råbykungen/Stenkrossen 105 105 White arkitekter
Spinnrocken och Ullen 25 25 Bredgatan arkitekter
Ejdervägen 25 25 Kamikaze Arkitekter
Västra Pilelyckan 50 50 Jaenecke Arkitekter
Dalby stationsområde 200 200 Möller Arkitekter
Solhällan, Mårtens Fälad 100 100
Summa lägenheter 66 429 1219 1714
Särskilda boenden
Oden 1, Vikingavägen 10 10 Sydarkkonstruera Rekab Entreprenad AB
Oden 2, Vikingavägen 10 10 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB
Linero Torg 12 12 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB
Vänorten, Östra torn 12 12 Wigot Konsult AB BAB Byggtjänst AB
Fossilen, Södra Råbylund 15 15 Jaenecke Arkitekter Thage
Arkivet 5, äldreboende 76 76 Sydarkkonstruera
Solhällan, Mårtens Fälad, äldreb 40 40
Summa boendeenheter 10 49 116 175
Total summa 76 478 1335 1889

 

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd