Medarbetare

Våra värdeord är grunden vid alla rekryteringar

Mänsklig.

Vi vill göra livet lite enklare för de människor vi möter. Därför är vi nyfikna och prestigelösa och agerar med omtanke om människor, hus och miljö. Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt.

Långsiktig.

Vi vill uppnå bästa resultat till rimliga kostnader. Därför arbetar vi långsiktigt och affärsmässigt med kundrelationer och boendemiljöer. Vi ser framåt, bygger hållbart och agerar miljösmart.

Pålitlig.

Vi vill att människor ska lita på oss och känna sig trygga. Därför möter vi andra med respekt och vinner deras förtroende genom att vara ärliga och hålla vad vi lovat.

Utvecklande.

Vi vill alltid bli bättre. Därför provar vi nya idéer, förslag och arbetssätt. Vi strävar mot ständiga förbättringar, utvecklar våra kompetenser och växer med utmaningar.

Under 2014 har ledningsgruppen inlett ett arbete med en ny strategiplan. Denna blir viktig i LKFs arbete med att utveckla medarbetarna och vid nyrekrytering. Det är viktigt att vi rekryterar på ett kompetensbaserat, strategiskt sätt i enlighet med planerna och säkerställer kvaliteten i processerna.

Det övergripande ansvaret för rekryteringar ligger hos personalchefen. LKF arbetar med ett digitalt system där rekryteringsprocessen läggs upp och där det sedan går att kontinuerligt följa ärendet.

Det är viktigt att processen genomförs enligt den övergripande kompetensbaserade idén, den interna rekryteringspolicyn samt att diskrimineringslagar följs. I rekryteringsarbetet finns ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. LKF är ett kommunalt ägt bostadsföretag för alla och ska spegla den verklighet som finns i Lunds kommun.

Våra värdeord är grunden i alla rekryteringar. Dessa ska presenteras för den arbetssökande så att han eller hon kan ta ställning till dem. LKF har en hög ambitionsnivå i att alla anställda ska se värderingarna som viktiga.

Under 2014 genomförde LKF 15 rekryteringar av nya medarbetare.

Gott rykte som arbetsgivare

LKF har ett mycket gott rykte som arbetsgivare. Det är viktigt att försvara och utveckla den positionen. Vi har en positiv inställning till och är aktiva vad gäller till exempel praktikplatser så att fler unga får en inblick i vårt arbete. LKF deltog under året på LTHs arbetsmarknadsdagar och Malmö Högskolas Bokorridoren.

Under 2014 genomfördes en medarbetarundersökning i enlighet med den som gjordes 2012, vilket möjliggör en jämförelse mellan åren. Resultaten har presenterats för alla anställda och varje chef arbetar med resultatet på respektive avdelning. LKFs index har ökat till 76 (2012: 72) vilket innebär ett starkt betyg. Resultat mellan 65 och 75 anses som medelbra, mellan 75 och 85 är ett starkt betyg och resultat över 85 är utmärkt. Svarsfrekvensen var 86 (84) procent.

Resultaten bryts sedan ner per avdelning och område och ger besked på hur de anställda ser på LKF som arbetsgivare, sina arbetsuppgifter och den psykosociala miljön. Exempel på förbättringar sedan förra mätningen är den psykosociala miljön, där värdet ökat från 78 till 83, samt betyget på närmaste chef som har ökat till 88 från 81.

Utbildningsplan

Basen för den interna vidareutbildningen ligger i medarbetarsamtalet. Det är viktigt för chef och medarbetare att diskutera vilka åtgärder som ska planeras för det närmaste året. Under 2014 genomförde LKF en större satsning för samtliga anställda med en utbildning i våld och hot, det vill säga hur man ska agera i en konfliktsituation utan att trappa upp den.

Några andra större utbildningsinsatser under året har varit bostadsengelska för bland annat uthyrare, receptionen och de som arbetar med kravärenden, HLR, Hjärt- lungräddning samt kontinuerliga uppdaterande utbildningar kring upphandlingar, som är ett prioriterat område.

Stark företagskultur

LKF vill ha en stark företagskultur med tydliga värderingar och medarbetarna har gemensamt tagit fram fyra värdeord: mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande. Värderingarna ska prägla LKFs agerande och de beslut som tas.

Medelantal anställda

Totalt

204

Kvinnor

63

Män

141

Medelålder

Totalt

46

Kvinnor

44

Män

47

Antal lägenheter per anställd: 44 (år 2000: 45)

Personalomsättning
Beräknat som antal personer som lämnat LKF dividerat med det genomsnittliga antal tjänster under året.
Anställningstid i genomsnitt
Längst anställningstid per 31/12 2014: 39 år.
Sjukfrånvaro