Energi och miljö

För ett hållbart boende och samhälle 2014-2017

Under 2014 slutförde LKF arbetet med att ta fram nya miljömål, ett arbete som inleddes 2013 med en work shop med samtliga anställda. De nya miljömålen gäller från 2014 till 2017.

Under 2014 fastställde vi också en ny miljöpolicy. Det är en utveckling av den tidigare miljöpolicyn och en anpassning till såväl den interna utvecklingen inom LKF som förändrade krav och förväntningar från omvärlden.

LKF fick godkänt vid miljörevision

Under 2014 godkändes LKF vid en miljörevision som Lunds kommun genomför enligt en kommunal kravstandard i linje med ISO 14001. Revisionen genomförs numera vart tredje år och detta var den femte miljörevisionen i rad som LKF klarade. Revisorn konstaterade att LKF har ett väl fungerade miljöarbete, engagerade medarbetare och en god miljömedvetenhet. Miljöarbetet har bedrivits under flera år och blivit en naturlig del av verksamheten.

Vårt miljöarbete har tre övergripande mål med detaljerade miljömål. Nedan beskrivs målen samt några aktiviteter som genomförts under 2014.

Mål 1.

Minska primärenergianvändningen för LKFs lokaler och bostäder med 25 procent till 2017

 

Delmål:

 • Öka andelen egen förnybar energi till 450 MWh/år – en ökning med 50 procent sedan 2013.
 • Energieffektivisera bostäder och lokaler med i snitt 1 kWh/kvm och år BOA + LOA
 • Utred omfattningen av klimatanpassning för LKFs bestånd och verksamhet

Vi väljer energikällor som tar mindre resurser i anspråk under hela energikedjan, det vill säga från utvinning av energiråvaran till den levererade energin som används i byggnader eller fordon. I Lund har till exempel fjärrvärme och egen producerad förnybar energi låg primärenergifaktor.

Under året förlängde LKF sitt elavtal med Kraftringen med två år. Vi köper el märkt ”Bra miljöval”, vilket innebär att elen är förnybar och att det ställs hårda miljökrav på produktionen för att minimera miljöbelastningen.

Medel från Länsstyrelsens Klimatmiljon har använts för att informera om solenergi till hyresgäster och andra aktörer. En studie har genomförts i kvarteret Brandstationen, kundinformation om passivhus och solceller har tagits fram. Solceller ingår i pågående nyproduktion av bostäder i kvarteret Brandstationen.

LKF har också köpt fler andelar i en vindkraftspark och inlett samarbete med Kraftringen om solenergianläggningar i nyproduktion och i det befintligt fastighetsbeståndet. Solceller finns på Rådhusrätten och solfångare på bland annat kvarteret Jöns Ols, kvarteret Vapenhuset i Södra Sandby och i kvarteret Byalaget i Dalby.

LKF deltar i EU-projektet CITyFiED och energirenoverar 1960- och 70-talsområden på Linero (Eddan & Havamal ), bland annat med samverkan kring pilotförsök med smarta elnät i ett bostadsområde.

Vi har också fortsatt att installera individuella varmvattenmätare i fastighetsbeståndet i samband med ombyggnation och nyproduktion.

Dessutom har vi genomfört energieffektivisering av tvättstugor samt arbetar löpande med att minimera riskerna för fukt och mögel i fastigheter.

Kris- och katastrofplanen håller på att ses över ur ett klimatanpassningsperspektiv, och vi arbetar med en företagsövergripande klimatanpassningsplan.

Mål 2.

Minska resursförbrukningen

 

Delmål:

 • Minska andelen farliga ämnen i förvaltning och nyproduktion
 • Öka andelen upphandlingar och inköp som följs upp med avseende på miljö- och sociala krav
 • Alla bostadsområden och äldreboenden ska ha minst en lättillgänglig attraktiv utemiljö som inbjuder till aktivitet
 • Minska andelen osorterat avfall från hyresgäster till 40 %.

För att öka andelen energieffektiva och miljöanpassade arbetsmaskiner har vi under året testat bland annat eltrimmer och elhäcksax. En miljörevision i Kvarteret Getingen har genomförts för att se att byggentreprenaden uppfyller ställda miljökrav.

Dessutom har vi inventerat projekten Oden 1 och Labben enligt kriterierna för certifieringen Miljöbyggnad/Svanen.

En långsiktig strategi för kommunikation till hyresgästerna har upprättats i samråd med Lunds Renhållningsverk för att minska restavfall. Vi har inventerat status om avfallsinformation och sopkärlsvolymen i miljöhusen samt infört matavfallsinsamling på alla våra kontor och fikarum.

Upphandlingsunderlag för olika bilpoolsalternativ för nyproduktionen har tagits fram, bland annat till kvarteret Brandstationen. Cykelparkeringar på till exempel Rådhusrätten och S:t Mårten har utrustats med tak och bra belysning för att öka tryggheten. På vår hemsida har vi publicerat broschyrer om odlingsråd till hyresgäster som har tillgång till egen uteplats.

LKF samarbetar med organisationen Human Bridge för att samla in kläder, skor och textilier. Under 2014 har våra hyresgäster samlat in totalt 35,7 ton i de 66 insamlingsbehållare som finns utspridda i våra bostadsområden.

Mål 3.

Samverkan för det hållbara boendet och samhället

 

Delmål:

 • Utökad samverkan inom LKF för mer hållbarhet
 • Öka andelen upphandlingar och inköp som följs upp med avseende på miljö- och sociala krav
 • Ökad samverkan med externa aktörer för mer hållbarhet med minst ett projekt/år.

Under 2014 har vi sett över pappersförbrukningen inom LKF. Bland annat används numera digitala fakturor.

LKF har stöttat projektet ”Vi odlar! – en del av InnoCarnival 2014” med ABC-föreningen i Lund för ungdomar. Vi har också skapat aktiviteter för social hållbarhet på Rådhusrätten med stadsodlingsgrillkväll, glöggmingel och träffar med Mötesplats Maggan, en digital aktivitesskärm på Offerkällan samt loppis på Drotten och Regnbågen.

Vår tidning 72 Kvadrat har under året informerat om flera goda samverkansprojekt och idéer för framtiden.

Miljöpolicy för LKF

Vi erbjuder våra hyresgäster lägenheter med god inomhusmiljö och minimal påverkan på klimat, hälsa och miljö. Våra hyresgäster ges förutsättningar och inspiration att själva ta ansvar och göra hållbara val i våra boenden. Bostadsområdena är utformade med god arkitektur med hänsyn till kulturhistoria och omgivning.

Vårt miljöarbete styrs av helhetssyn, affärsmässighet, långsiktighet och engagemang. Verksamheten klimatanpassas successivt med hjälp av energieffektiva och fossilbränslefria system som förebygger utsläpp av föroreningar i alla dess former. Vi följer lagar, förordningar och föreskrifter och har en bra framförhållning för det som styr vår verksamhet. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt miljöarbete.

LKF ska arbeta efter följande inriktning:

 • Erbjuda sunda, klimatsmarta lägenheter och lokaler omgivna av attraktiva, trygga och lättillgängliga utomhusmiljöer som inbjuder till aktivitet
 • Bygga och förvalta med livscykeltänkande och god resurshushållning
 • Minska primärenergianvändningen och fortsätta energieffektivisera
 • Vidareutveckla kretsloppsanpassad avfallshantering
 • Kommunicera aktivt med våra hyresgäster om LKFs miljöarbete och ge dem möjlighet att leva miljövänligt och resurssnålt
 • Samverka internt och externt för att utveckla nya idéer och hållbara lösningar
Miljömål 2013 2014 Mål 2017
Primärenergianvändning (MWh) 84 481 69 843 63 360
Egen förnybar energi (MWh/år)* 304 286,8 450
Värme (kWh/kvm) 139,8 137,9 135,8
Andel miljöfordon (%) 57,4 59,2 75
Andel osorterat restavfall (%) 44 46 40

*Egen förnybar energi har minskat 2014 då LKF vindkraftsandelar ger halverad energiproduktion jämfört med tidigare år. Under 2014 har dock fler vindandelar köpts in och fler solfångare installerats.

Förbrukning 2013 2014
El (kWh/kvm) 16,3 16,0
Vatten (l/kvm) 1 550 1 560